Ürünler

Kategoriler

  KİŞİSEL VERİLERIN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


  CEYLAN AYAKKABI DERİ MAM. VE SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket” veya “BluFENIX”) olarak kişisel
  verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve
  hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel
  verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve bağlı mevzuatına uygun
  olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki
  ile KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “veri sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileri aşağıda izah edildiği
  surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
   
  1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
   KVK Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan
  kapsamda işlenebilecektir.
  2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
   Toplanan kişisel verileriniz, hukuka ve KVK Kanunu’nun amacına uygun olarak, kullanıcılar ile temas
  kurmak veya kullanıcıların, BluFENIX tarafından www.blufenix.com.tr adresinden işletilmekte olan
  internet sitesindeki (“Site”) tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler
  oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi), çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapmak,
  veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmalarında bulunmak, önceden anonimleştirilmesi kaydı ile
  istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde bulunmak, BluFENIX ve iş
  ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak, her türlü ürün-
  hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı  ve üyelik
  işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapmak, ticari elektronik iletiler göndermek amaçlarıyla
  sınırlı olarak, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
  çerçevesinde işlenebilecek ve yine KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri
  aktarma şartları kapsamında iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, danışmanlarımıza, grup şirketlerine,
  Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilecektir.
  Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan
  herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme faaliyetine ilişkin olarak Şirket tarafından açık
  rızanız temin edilmektedir. 
   

  BluFENIX ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde kullanıcılara ait her türlü bilgiyi üçüncü kişilerle
  paylaşabilecektir:
  Yasal açıdan ve/veya Site Kullanım Koşulları veya ilgili kullanıcı ile akdedilen Mesafeli Satış
  Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  Yetkili idari veya adli bir kurum tarafından yasal doğrultuda usulüne göre yürütülen bir
  araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi,
  Kullanıcının haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak için bilgi vermenin gerekli olması.
   
  3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi ve fiziki
  kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen teknik ve süreçsel yöntemlerle; zaman zaman Şirketimiz
  tarafından gerçekleştirilen organizasyonlar ve/veya etkinliklerle, bu çerçevede sizlere ticari
  hizmetlerimizi sunmak ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkânı bulan ilgili
  mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra
  edilen hukuki sebepler çerçevesinde, hukuki sorumluluklarımızı yerine getirebilmemiz, ticari ilişkinin
  gereklerinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda karşılıklı olarak sahip olunan hakların tesisi, kullanılması
  ve korunması maksadı ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerini gözeterek Şirketin meşru menfaatlerini
  korumak gibi hukuki sebepler dahil olarak işlenmek üzere toplanmaktadır.

  4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları
  Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebi
  niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir
  maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen
  tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimizden; 
  a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
  d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
  kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  f. KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren
  sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve
  bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
  giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak
  istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi KVK Kanunu ve Veri Sorumlusuna
  Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince, “yazılı” olarak Şirketimize, aşağıdaki bağlantıdan
  ulaşılabilecek başvuru formunu doldurup imzalayarak;
  - Şahsen başvuru ile,
  - Noter vasıtasıyla,
  - Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli
  elektronik imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine
  (destek@blufenix.com.tr) gönderilmek suretiyle, 

  Tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
    ​​​​​​​​​​​​​​​​​Başvuru formu için tıklayınız.


  GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI  BluFENIX kullanıcılarına daha iyi ve daha güvenli bir hizmet verebilmek için kişisel bilgilerinizi talep
  etmektedir. Bu doğrultuda, işbu BluFENIX Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve
  kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Blufenix.com.tr çerez politikası
  işbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. Kullanıcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece kendisi erişebilir
  ve değiştirebilir. Başka bir kişinin bu bilgilere ulaşması söz konusu değildir. Yasal olarak belirlenen
  çerçevede toplanan ve saklanan bu bilgiler Veri Sahipleri’nin Platform üzerindeki hareketlerini takip
  ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılması, doğrudan
  pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri
  Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde
  kullanılması amacıyla BluFENIX tarafından kullanılabilir.


  Çerez Tercihleri

  BluFENIX, kullanıcıların Siteyi kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezler
  (cookies) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere
  bir web sitesinin, üyenin ya da ziyaretçinin tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik

  iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu
  anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Site’yi zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin
  kullandığını, bir kişinin Site’yi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında
  istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik
  olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla
  kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için
  tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde
  tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim
  dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için
  değiştirebilirler.
  Site ile ilgili sorunların tanımlanması ve Site’de çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için,
  BluFENIX gereken hallerde üyelerin IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca
  üyeleri genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
  Site üzerinden başka uygulama ve platformlara link verilmesi mümkün olup, Blufenix.com.tr bu
  uygulama ve platformların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk
  taşımamaktadır.
  BluFENIX, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son
  derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler
  konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin
  bazı fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.
   Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler hakkında
  daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret
  edebilirisiniz.

  Sitemizde Kullanılan Çerezler
  Reklam Çerezleri: Davranışsal ve hedef odaklı reklamların ziyaretçilere gösterilmesi amacıyla
  kullanılan çerezlerdir.
  Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama
  istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir.
  Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.
  Kişiselleştirme Çerezleri: Kullanıcı davranış ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim
  sunmak amacıyla kullanılan çerezlerdir.

  Sahip olduğunuz haklar?
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler,
  BluFENIX ‘e başvurarak, kendileriyle ilgili,

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin
  işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt
  dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde
  bunların düzeltilmesini isteme, ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
  kişilere bildirilmesini isteme,
  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
  gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine
  bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
  hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

  Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler
  BluFENIX , Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları
  hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi
  hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform’da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve
  Site’nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir.
  Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.
  BluFENIX, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı
  tarihte yürürlük kazanır.